Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речних наноса из корита реке Саве, на стационажи од km 106+000 до km 106+700, са К.П. број 14407, КО Шабац, град Шабац (број 353-02-2411/2013-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.