Rešenje o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje rezervoara r-7 i r-8 po 500m³ za skladištenje biodizela na K.P. br. 52 KO Crveni krst, grad Niš (broj 353-02-1633/2013-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.