Rešenje o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje energane za sopstvene potrebe snage 20 mw, na čvrsto gorivo – ugalj, na K.P. br. 2300, KO Prahovo, SO Negotin (br. 353-02-499/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.