Решење о потреби израде и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње енергане за сопствене потребе снаге 20 мw, на чврсто гориво – угаљ, на К.П. бр. 2300, КО Прахово, СО Неготин (бр. 353-02-499/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.