Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera kao arhitektonsko – građevinskog kamena iz ležišta ”Trešnjica”, na k.p. 722/2, 722/7, 722/6, 718/6, 720, 731 i 732, KO Tvrdići, SO Požega, zaveden pod brojem 353-02-2066/2019-03.

Eksploataciono polje se nalazi između temenih tačaka 1-13, sa koordinatama prikazanim u naredenoj tabeli:

Uvid u doneto Rešenje o potrebi predmetne studije može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu ministarstva, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi Srbije na Rešenje o potrebi, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.