На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње хале површине 619 m2 за рафинацију олова, која је смештена у оквиру Целине II, привредне зоне, Подзона I – индустријски комплекс, према усвојеном ПДР-у, на к.п. 694, КО Зајача, Град Лозница, заведен под бројем 353-02-1411/2018-03.

Увид у донето Решење о одређивању обима и садржаја предметне студије може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади Србије на Решење потреби и о одређивању обима и садржаја, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.