На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о одређивању обима и садржаја ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и механичког третмана опасног отпада (оловни акумулатори и батерије, никл – кадмијум батерије и акумулатори, електролит из батерија и акумулатора, каблови који садрже уље, катран од угља и др. опасне материје, изолациони материјал са азбестом и др. изолациони материјал који садржи опасне материје, као и електрична и електронска опрема која садржи опасне материје), на к.п. 5650 (раније 4635/5) КО Севојно, Град Ужице, заведен под бројем 353-02-1997/2019-03.

Увид у донето Решење о одређивању обима и садржаја предметне студије може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади Србије на Решење потреби и о одређивању обима и садржаја, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.