Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (”Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:

 

OBAVEŠTENJE

o rešenju o izdavanju integrisane dozvole

 Obaveštava se zainteresovana javnost da je ovaj organ izdao rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera „ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA“ d.o.o.  Šabac, broj 353-01-01884/2014-16, u Šapcu, Ulica Hajduk Veljkova 1, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje mineralnih đubriva raznih formulacija na lokaciji katastarskih parcela br.: 6915/26, 6915/6915/29, 6915/35, 6915/36. 6915/37, 6015/39, 6915/40, 6915/41, 6915/47, 6915/51, 69/15/64, 6915/68, 6915/69, 6015/73 i 6915/120 sve  KO Šabac, opština Šabac.

Uvid u rešenje o izdavanju integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.