Na osnovu člana 15, a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:

 

OBAVEŠTENJE

o rešenju o izdavanju integrisane dozvole

Obaveštava se zainteresovana javnost da je ovaj organ doneo rešenje o izdavanju integrisane dozvole po zahtevu operatera IGM „Mladost“ d.o.o. Leskovac, Ogranak Vlasotince, broj zahteva 353-01-02285/2010-02, za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje građevinskog materijala na lokaciji na KP br.1150, 980/1 i 986/2 KO Vlasotince.

Uvid u rešenje o izdavanju integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul.Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na službenom sajtu Ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.