На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности носиоцу пројекта Mинистарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на Студију о процени утицаја на животну средину средину средину пројекта: Проширење капацитета терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, на стационажи км 1112+100 до км 1110+850, на катастарској парцели број 1/1 (део), 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 (део), 1/6 (део), 2/3 (део), 247 (део), 13429 (део), 203 и катастарска парцела Дунава 501, КО Смедерево и изградњу саобраћајног прикључка приступне лучке саобраћајнице на ДП IБ реда број 14 у зони петљи, на територији града Смедерева, коју је израдило предузеће  а коју је израдило предузеће „CPM Consulting“ д.о.о. Београд.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова као и на службеном сајту Министарства у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Против овог Решења није допуштена жалба. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог решења, односно од дана објављивања у средствима информисања.