На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

            Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта            нове депоније са пратећим садржајима на локацији Винча у Београду, Градска општина Гроцка, Град Београд, на катастарским парцелама утврђеним у Локацијским условима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 350-02-00104/2019-04 од 12.04.2019. године, носиоца пројекта, „Бео Чиста Енергија“ д.о.о. Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 2, заведен под бројем 353-02-01299/2019-03.

Увид у донето Решење о сагласности на предметну Студију може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 428, као и на службеном сајту Министарства.

Против овог Решења може се покренути управни спор пред надлежним судом,  у року од 30 дана од дана објављивања огласа.