На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

            Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње нове котларнице у комплексу аеродрома „Никола Тесла“-Београд, на к.п. 3739/40 К.О. Сурчин, Г.О. Сурчин, град Београд.постројења, носиоца пројекта, „BELGRADE AIRPORT“ д.о.о. Сурчин, Београд 59, заведен под бројем 353-02-02304/2019-03.

Увид у донето Решење о сагласности на предметну Студију може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 428, као и на службеном сајту Mинистарства.

Против овог Решења може се покренути управни спор пред надлежним судом,  у року од 30 дана од дана објављивања огласа.