На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

               Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, пројекта експлоатације дијабаза као техничко-грађевинског камена у лежишту ”Дреновачки Кик”, на делу к.п.бр. 758/1, КО Дреновци, на територији СО Косјерић, носиоца пројекта, предузећа ПД ”ТРИЈАС” д.о.о, из Ваљева, Горић 416, заведенo под бројем 353-02-2175/2019-03.

Увид у донето Решење о сагласности на предметну Студију може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова и на службеном сајту Министарства.

Против овог Решења може се покренути управни спор пред надлежним судом,  у року  од 30 дана од дана објављивања огласа.