На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

  Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење носиоцу пројекта „PWW Депонија Два“ д.о.о. Лесковац, о немању потребе за израдом Студије о процени утицаја на животну средину пројекта мобилног постројења за третман отпадних вода.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину решења сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Србије на предметно Решење, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.