На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење носиоцу пројекта ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ул. Његошева бр. 84, о немању потребе за израдом Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: денивелисани пешачки прелаз – пешачко бициклистичка пасарела на катастарској парцели 10100/7, 10100/5, 10623/3, 10098/2, 10597/38 и 10099/1 КО Чукарица, општина Чукарица, Град Београд, заведен под бројем 353-02-225/2019-03, од 04.02.2019. године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину решења сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Mинистарства,  и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.