На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

  1. Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење носиоцу пројекта „Близанци“ д.о.о. – Велесница код Кладова, о немању потребе за израдом Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат пројекат експлоатације песка и шљунка на површинском копу „Буторке“ код Кладова, на катастарским парцелама број 1162/3, 1162/4 и 1162/5 у КО Кладово, СО Кладово, у оквиру екслоатационог поља ограниченог следећим координатама:

 

Тачка       Y       X
T-1 7 626 950 4 941 225
T-2 7 627 135 4 941 430
T-3 7 627 325 4 941 295
T-4 7 627 250 4 941 045
Т-5 7 627 100 4 941 070

 

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину решења сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Mинистарства .

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Србије на предметно Решење, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.