На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење носиоцу пројекта А.Д. Инфраструктура железнице Србије” Београд, о одређивању обима и садржја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и модернизације једноколосечне пруге Ниш – Прешево – Државна граница са ЈБРМ, деоница Ниш – Брестовац.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину решења сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 као и на службеном сајту Министарства,  и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.