На основу чл. 14., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

           Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење којим се одређује  обим и Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкције производних агрегата и припадајуће опреме хидроелектране Потпећ, инсталисане снаге 3 x 20 MW, на реци Лим, на KP 4026, 4027, 40284029 и 4032 KO Бања, СО Прибој и пројекта изградње додатног агрегата на хидроелектрани Потпећ инсталисане снаге 13,3 MW на реци Лим, на KP 4026, 4027, 4028, 4029, 4032 и 4042 KO Бања, СО Прибој, носиоца пројекта  ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, Сектор за кључне инвестиционе пројекте из Београда, Царице Милице 2, заведен под бројем 353-02-01488/2017-16 од 21.06.2017.

Увид у донето решење може се извршити сваког радног дана од  11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење, путем овог органа,  у року од 15  дана од дана објављивања огласа.