На основу чл. 14. став 4., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), даје следеће

  

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

          Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одређује обим и садржај Студијe о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкцијe дела Топле ваљаонице – линије за загревање слабова, изградњу објекта вентилатора издувних гасова, димњака издувних гасова гасних горионика, димњака издувних гасова ваздушних горионика, објекта за одлагање шкартних слабова, цевног моста са платформама, цевног моста за електрорегале – КОРАЧНА ПЕЋ, на к.п. бр. 2571/24, 2571/25, 2571/36, 2571/38, 2571/28, 2571/59 и 2571/54 КО Радинац, град Смедерево, заведен под бројем:  353-02-02164/2019-03 од 07.10.2019.године, носиоца пројекта „HBIS GROUP Serbia Iron & Steel“ d.o.o. Булевар Михаила Пупина 6, 11 000 Београд.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426  и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење, путем овог органа,  у року од 15 дана од дана пријема решења,  односно од дана обавештавања заинтересоване јавности  о донетом решењу.