На основу чл. 14. став 4., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), даје следеће

  

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

          Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одређује обим и садржај Студијe о процени утицаја на животну средину пројекта Промене намене просторије бр. 24 из складишта готовог производа у производну целину линије Маргарита 2 (машина за производњу лепљивих трака са основом од папира), на катастарској парцели 2413/75 К.О. Кочино Село, заведен под бројем 353-02-00079/2020-03 од 10.01.2020. године, носиоца пројекта „VIBAC BALCANI“ d.o.o., Кочино Село бр. 284, 35 000 Јагодина.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426  и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење, путем овог органа,  у року од 15 дана од дана пријема решења,  односно од дана обавештавања заинтересоване јавности  о донетом решењу.