На основу чл. 14., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње међународног путничког пристаништа на реци Дунав, на стационажи км 1173+140, на катастарким парцелама број 2402 и 2636 КО Земун, Градска општина Земун, Град Београд, заведен под  бр. 353-02-1839/2019-03, носиоца пројекта, Агенције за управљање лукама,Београд, Немањина 4.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 428 сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади Републике Србије путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.