Na osnovu čl. 14. stav 4., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 36/09), daje sledeće

  

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

          Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje fabrike za proizvodnju kreča na K.P. br. 1547/1 KO Kaona, Opština Kučevo, zaveden pod brojem 353-02-00475/2019-03 od 05.03.2019. godine, nosioca projekta „GANGYUAN CO.“ d.o.o. Smederevo, Ul. Zorke Radulović Vuke br. 12, 11 300 Smederevo.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426  i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi Republike Srbije na doneto rešenje, putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana prijema rešenja,  odnosno od dana obaveštavanja zainteresovane javnosti  o donetom rešenju.