На основу чл. 14. став 4., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), даје следеће

  

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

          Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одређује обим и садржај Студијe о процени утицаја на животну средину пројекта изградње фабрике за производњу креча на К.П. бр. 1547/1 КО Каона, Општина Кучево, заведен под бројем 353-02-00475/2019-03 од 05.03.2019. године, носиоца пројекта „GANGYUAN CO.“ d.o.o. Смедерево, Ул. Зорке Радуловић Вуке бр. 12, 11 300 Смедерево.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426  и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење, путем овог органа,  у року од 15 дана од дана пријема решења,  односно од дана обавештавања заинтересоване јавности  о донетом решењу.