Na osnovu čl. 14. stav 4, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

     Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije dijabaza kao tehničko-građevinskog kamena u ležištu ”Lisina”, na delu k.p.br. 979/1, na teritoriji SO Kosjerić, dana 28.02.2019. godine, na zahtev nosioca projekta, preduzeća PD ”TRIJAS” d.o.o, iz Valjeva, Gorić 416, a koje je zavedeno pod brojem 353-02-128/2019-03.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi Srbije na predmetno Rešenje, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.