Na osnovu čl. 14. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

     Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu projekta eksploatacije dijabaza kao TGK na površinskom kopu ”Veliki Bašinac”, na k.p.br. 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 954, 955, 957, kao i na delovima k.p.br. 758/76, 941, 944/1, 944/2, 944/3, 945, 953, 956, 958, i 3083, sve u KO Drenovci, na teritoriji SO Kosjerić, dana 07.09.2018. godine, na zahtev nosioca projekta, preduzeća ”PRO-LOGISTIC” d.o.o, iz Beograda, Požeška 56-58, a koje je zavedeno pod brojem  353-02-1845/2018-03.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi Srbije na predmetno Rešenje, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.