На основу чл. 14. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну пројекта експлоатације дијабаза као ТГК на површинском копу ”Велики Башинац”, на к.п.бр. 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 954, 955, 957, као и на деловима к.п.бр. 758/76, 941, 944/1, 944/2, 944/3, 945, 953, 956, 958, и 3083, све у КО Дреновци, на територији СО Косјерић, дана 07.09.2018. године, на захтев носиоца пројекта, предузећа ”PRO-LOGISTIC” д.о.о, из Београда, Пожешка 56-58, а које је заведено под бројем  353-02-1845/2018-03.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарствa заштите животне средине, Омладинских бригада 1, канцеларија 428, као и на службеном сајту Министарства, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Србије на предметно Решење, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.