На основу чл. 14. став 1. и 4. и чл. 15. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одређује обим и садржај ѕа ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта –Складиштење и третман неопасног и опасног отпада-ЕЕ отпад који не садржи фреон и отпадна возила, на к.п. бр. 7306/4 и 7306/7 К.О. Ваљево, на територији града Ваљева, заведен под бр. 353-02-01687/2019-03, носиоца пројекта, „ИНОС БАЛКАН“ д.о.о. из Ваљева, ул. Мирка Обрадовића бб.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 428 сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади Републике Србије путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.