Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

           Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za mobilno postrojenja za tretman inertnog i neopasnog građevinskog otpada na KP 5835/3 KO Voždovac, zaveden pod brojem 353-02-01133/2020-03 od 12.06.2020. godine.

Nosilac projekta JP   „GRADSKA ČISTOĆA“ iz Beograda, Mije Kovačevića 4, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije  o proceni uticaja

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi Republike Srbije  putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.