На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

           Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за мобилно постројења за третман инертног и неопасног грађевинског отпада на КП 5835/3 КО Вождовац, заведен под бројем 353-02-01133/2020-03 од 12.06.2020. године.

Носилац пројекта ЈП   „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ из Београда, Мије Ковачевића 4, поднео је захтев за одлучивање о потреби израде студије  о процени утицаја

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади Републике Србије  путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.