На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да за пројекат складишта неопасног отпада „ИНОС-НАПРЕДАК“ Д.О.О. МИШАР, на к.п. 661, 662 и 654/2 К.О. Мишар, град Шабац, носиоца пројекта, „ИНОС-НАПРЕДАК“ Д.О.О. из Шапца, Савска б.б., није потребна процена утицаја на животну средину

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 428, као и на службеном сајту министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади Републике Србије путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.