Na osnovu čl. 10. stav 6, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

           Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje vangradskog toplovoda za prenos energije iz TE „Nikola Tesla A“Obrenovac -TO Novi Beograd, u K.O. Urovci, Progar, Boljevci, Jakovo, Surčin i Novi Beograd, na teritoriji grada Beograda, zaveden pod brojem 353-02-00589/2019-03 od 19.03.2019.godine, nosioca projekta, JKP „Beogradske elektrane“, Savski nasip br. 11, Novi Beograd.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom  Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi Republike Srbije  putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.