На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

           Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње ванградског топловода за пренос енергије из ТЕ „Никола Тесла А“Обреновац -ТО Нови Београд, у К.О. Уровци, Прогар, Бољевци, Јаково, Сурчин и Нови Београд, на територији града Београда, заведен под бројем 353-02-00589/2019-03 од 19.03.2019.године, носиоца пројекта, ЈКП „Београдске електране“, Савски насип бр. 11, Нови Београд.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом  Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 428, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади Републике Србије  путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.