На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

           Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње висећег моста, за ношење водоводне цеви и пешачког  саобраћаја, преко реке Западне Мораве у пешачки мост, на к.п. бр. 3547, 5364/1, 3552/1, 3551, 3546, 2923 и 5399/2 К.О. Трстеник, на територији општине Трстеник, заведен под бројем 353-02-01930/2019-03,носиоца пројекта, ЈКСП „КОМСТАН“, Живадина Апостоловића 8 из Трстеника.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом  Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 428, као и на службеном сајту Mинистарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади Републике Србије  путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.