На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

    

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

           Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње издвојеног паркинга и приступне саобраћајнице на аеродрому Никола Тесла Београд-Сурчин, к.п. 5256/1, К.О. Сурчин, град Београд заведен под бројем 353-02-01491/2020-03 од 04.08.2020.године, носиоца пројекта „BELGRADE AIRPORT“ д.о.о. Београд.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом  Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 428, као и на службеном сајту Mинистарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади Републике Србије  путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.