На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

                      О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње хотела „STATTWERK“ односно, пројекта за реконструкцију постојећег објекта у објекат Хотел „STATTWERK“ на Зеленом венцу, на к.п. бр. 2168, К.О. Стари град, на територији града Београда у складу са Планом генералне регулације грађевинског подручја сeдишта јединице локалне самоуправе-град Београд („Сл. лист града Београда“, бр. 20/16), заведен под бројем 353-02-01010/2019-03 од  16.05.2019.године,носиоца пројекта, STATTWERK  д.о.о. Београд , Зелени венац 18 (овлашћење на име акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ АД из Београда, Добрињска 8а).

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом  Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 428, као и на службеном сајту министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади Републике Србије  путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.