На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат – Центар за складиштење опасног и неопасног отпада „AVECO“, на к.п. бр. 587/2 К.О. Младеновац Варош, Градска општина Младеновац, заведен под бројем 353-02-00847/2020-03, од 22.04.2020. године, носиоца пројекта, „AVECO“ ДОО из Младеновца, Краља Петра I бр. 34.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 428, као и на службеном сајту министарства.