Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

           Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta „Proces tehnologije rada privremeno skladištenje opasnog otpada (EE otpad i otpadna vozila) na KP 1571 KO Bakionica, Požega“, zaveden pod brojem 353-02-02172/2018-03 od 04.10.2018. godine, nosiloca projekta  „CENTAR ZA RECIKLAŽU“ D.O.O., Tome Buše 14, 11 250 Beograd –  Čukarica.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426  kao i na službenom sajtu Ministarstva, svakog radnog dana od 11-14 časova  u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi Republike Srbije na doneto rešenje, putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.