На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

           Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта „Процес технологије рада привремено складиштење опасног отпада (ЕЕ отпад и отпадна возила) на КП 1571 КО Бакионица, Пожега“, заведен под бројем 353-02-02172/2018-03 од 04.10.2018. године, носилоца пројекта  „ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ“ Д.О.О., Томе Буше 14, 11 250 Београд –  Чукарица.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426  као и на службеном сајту Министарства, сваког радног дана од 11-14 часова  у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење, путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.