Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

           Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta kabinske žičare (gondole) Ušće –Kalemegdan, na k.p.1026/1, 1036/1, 1043/1, 6628/1 K.O. Novi Beograd  i k.p. 64/1, 64/16, 68/2, 68/3, 69/1, 70/1, 2774 K.O. Stari grad, grad Beograd, nosioca projekta  JP „SKIJALIŠTA SRBIJE“, Milutina Milankovića 9, Novi Beograd.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom  Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 428 , kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi Republike Srbije  putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.