На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

           Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта кабинске жичаре (гондоле) Ушће –Калемегдан, на к.п.1026/1, 1036/1, 1043/1, 6628/1 К.О. Нови Београд  и к.п. 64/1, 64/16, 68/2, 68/3, 69/1, 70/1, 2774 К.О. Стари град, град Београд, носиоца пројекта  ЈП „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“, Милутина Миланковића 9, Нови Београд.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом  Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 428 , као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади Републике Србије  путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.