На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09),  даје следеће

 

 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

           Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Изградње “Претакалиштa камионских и вагон цистерни” на КП 52 и 58 КО Ниш –  Црвени крст  и Реконструкције „Резервоарског простора, пумпне станице и цевоводне инсталације“ на КП 52 и 58  КО Ниш –  Црвени крст  на Терминалу за претовар и складиштење нафтних деривата Ниш у Нишу,  заведен под бројем 353-02-00967/2019-03 од 14.05.2019. године, носиоца пројекта  „НИС“а.д., Нови  Сад, Народног фронта 12, 21 000 Нови Сад,.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426 као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење, путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.