На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

           Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње нове котларнице у комплексу   АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА“, БЕОГРАД, на К.П. 3739/40 К.О. СУРЧИН, ГО Сурчин, Град Београд, заведен под бројем 353-02-01188/2019-03 од 03.06.2019.године,носиоца пројекта „VINCI AIRPORTS SERBIA“ Д.О.О. Београд 59, Сурчин.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом  Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 428, као и на службеном сајту Mинистарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади Републике Србије  путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.