Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09),  daje sledeće

 

 O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

           Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnja i rekonstrukcija “Pretakališta kamionskih  cisterni” na KP 229, 230/2, 232/3, 232/15, 509, 518, 520/1, 520/4, 521, 522, 523/1, 13311/5, 13311/8  KO Smederevo i  rekonstrukcija “Rezervoarskog prostora, pumpne stanice i cevovodne instalacije” na KP 229, 230/2, 230/3, 232/3, 518, 520/1, 521, 522, 523/1,523/2, 524, 525/2, 530/2, 531 KO Smederevo,  na Terminalu za pretovar i skladištenje naftnih derivata Smederevo u Smederevu,  zaveden pod brojem 353-02-00966/2019-03 od 14.05.2019. godine, nosioca projekta  „NIS“a.d., Novi  Sad, Narodnog fronta 12, 21 000 Novi Sad,.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi Republike Srbije na doneto rešenje, putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.