На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09),  даје следеће

 

 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

           Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња и реконструкција “Претакалишта камионских  цистерни” на КП 229, 230/2, 232/3, 232/15, 509, 518, 520/1, 520/4, 521, 522, 523/1, 13311/5, 13311/8  КО Смедерево и  реконструкција “Резервоарског простора, пумпне станице и цевоводне инсталације” на КП 229, 230/2, 230/3, 232/3, 518, 520/1, 521, 522, 523/1,523/2, 524, 525/2, 530/2, 531 КО Смедерево,  на Терминалу за претовар и складиштење нафтних деривата Смедерево у Смедереву,  заведен под бројем 353-02-00966/2019-03 од 14.05.2019. године, носиоца пројекта  „НИС“а.д., Нови  Сад, Народног фронта 12, 21 000 Нови Сад,.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426 као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење, путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.