На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се носиоцу пројекта Rakita exploration“ д.о.о. Бор, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта извођења рударских радова у оквиру експлоатације чврстих минералних сировина на локацији Чукару Пеки, на територији катастарских општина Брестовац, Слатина и Метовница, унутар граница са следећим координатама преломних тачака:

 

Тачка            X            Y
A 7590122.25 4873099.853
B 7590438.263 4874943.356
C 7590385.086 4876758.312
D 7592247.082 4876769.988
E 7593537.268 4876003.64
F 7595534.97 4875946.756
G 7595398.058 4874441.832
H 7594476.151 4873215.168
I 7592965.491 4874120.09
J 7591724.4 4874065.302
K 7950583.839 4872940.729

 

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину решења сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 као и на службеном сајту Министарства, и изјавити жалбу надлежном органу против Решења, у року од 15. дана од дана објављивања огласа.