На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта Општина Владичин Хан, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње колектора за прикупљање и одвођење отпадних вода са територије општина Владичин Хан и Сурдулица и постројења за пречишћавање отпадних вода, у границама катастарских општина Кржинце, Владичин Хан, Репинце, Сува Морава, Лепеница, Стубал, Прибој, Мазарић, Полом, Декунтице, Грамађе и Врбово,  све у општини Владичин Хан, на катастарским парцелама датим у Локацијским условима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број 350-02-00195/2019-14 од 27.06.2019. године.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама ваше општинске управе Владичин хан, ул. Светосавска бр. 1, у просторијама општинске управе Сурдулица, ул. Краља Петра I бр. 1. као и на службеном сајту Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 16.10.2019. године са почетком у 12 часова, у просторијама општинске управе Владичин хан, ул. Светосавска бр. 1, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.