На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће

 

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се носиоцу пројекта ЈП „Путеви Србије“  Београд, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта изградње државног пута А5 (Аутопут Е-761) Појате – Прељина, деоница Појате – Крушевац од km 0+000 до km 27+600, на КП КО Појате, КО Ћићевац, КО Лучина, КО село Варварин, КО Сталаћ, КО град Сталаћ, КО Маскаре, КО Мрзеница, КО Бошњане, КО Крушевац, КО Шанац, КО Макрешани, КО Бивоље, КО Лазарица, КО Јасика, КО Читлук, КО Кукљин и КО Пепељевац, на територији општина Ћићевац и Варварин и града Крушевца.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину решења сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 као и на службеном сајту Министарства,  и достави своје мишљење у року од 15 дана