Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se nosiocu projekta „Infrastruktura železnice“a.d., Beograd, određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta  rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica (Putnička) – Čikerija-Bačalmaš-Baja, deonica Subotica – granica sa Mađarskom, na teritoriji grada Subotice.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu rešenja svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 424 i na službenom vebsajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana