На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће

 

 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се носиоцу пројекта Град Ниш – Секретаријат за инвестиције Грдаске управе града Ниша, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта изградње централног постројења за пречишћавање отпадних вода „Цигански кључ“ са припадајућим колекторима и канализационом мрежом обухваћених насеља, на територији катастарске општине Трупале, Градска општина Палилула – град Ниш, у границама захвата Плана генералне регулације подручја градске општине Палилула – трећа фаза у Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 116/2016).

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину решења сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 као и на службеном сајту Министарства,  и достави своје мишљење у року од 15 дана.