Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se nosiocu projekta „Eksplozivi Rudex“ d.o.o. Beograd, određuje obim i sadržaj za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta Pogona za proizvodnju patroniranih emulzionih eksploziva, emulzionih matrica, teškog ANFO-a i ANFO eksploziva i Rudnel sistema, na katastarskim parcelama broj 467, 469 i 473 KO Boljevac, i katastarskim parcelama broj 10460 i 10491 KO Valakonje, opština Boljevac.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu rešenja svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi Srbije na predmetno Rešenje, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.